3D engine Unity - projekt Survival Shooter

Survival Shooter – príprava postavy a kamery

13. V priečinkovej štruktúre Models – Characters nájdeme prefab Player, ktorý potiahneme do hierarchie projektu. Resetujeme jeho súradnice. Tag tohto objektu nastavíme na Player.

14. V priečinku Animations (treba ho vytvoriť) vytvoríme nový Animator Controller, ktorý nazveme PlayerAC. PlayerAC potiahneme na objekt Player v hierarchii projektu.

15. Dvojklikom otvoríme PlayerAC. Otvorí sa okno animátora. V priečinkovej štruktúre Models – Characters nájdeme prefab Player, ktorý obsahuje viac položiek, takže si expandujeme pomocou trojuholníka náhľad na podpoložky. Animácie Idle, Death a Move potiahneme do otvoreného animátora.

16. V okne animátora pravým tlačidlom klikneme na Idle a vyberieme Set as Layer Default State.

17. V animátore otvoríme záložku Parameters. Pomocou znamienka „+“ vytvoríme nový parameter typu Bool, ktorý nazveme IsWalking. Musíme dať pozor na malé a veľké písmená.

18. Vytvoríme ďalší parameter, avšak typu Trigger, ktorý nazveme Die.

19. Klikneme pravým tlačidlom na Idle a vyberieme Make transition a následne klikneme na Move.

20. Na novo vytvorený prechod (šípku) klikneme, pričom by mala zmodrať. Vpravo by sa mal otvoriť inšpektor. Checkbox Has Exit Time musí byť NEoznačený.

21. Nižšie by sme mali vidieť Conditions. Pomocou „+“ pridáme možnosť IsWalking, ktorý nastavíme na True.

22. Klikneme pravým tlačidlom na Move a vyberieme Make transition a následne klikneme na Idle.

23. Klikneme na novo vytvorený prechod (šípku z Move do Idle). Vpravo by sa mal otvoriť inšpektor. Checkbox Has Exit Time musí byť NEoznačený.

24. Nižšie by sme mali vidieť Conditions. Pomocou „+“ pridáme možnosť IsWalking, ktorý nastavíme na False.

25. Klikneme pravým tlačidlom na Any State a vyberieme Make transition a následne klikneme na Death.

26. Klikneme na novo vytvorený prechod (šípku z Any State do Death). Vpravo by sa mal otvoriť inšpektor. Checkbox Has Exit Time musí byť NEoznačený.

27. Nižšie by sme mali vidieť Conditions. Pomocou „+“ pridáme možnosť Die.

28. Klikneme v hierarchii projektu na Player a pridáme mu komponent Rigidbody (Add Component v inšpektore – Physics - Rigidbody).

29. V komponente Rigidbody nastavíme Drag a Angular drag na Infinity.

30. Pomocou trojuholníka rozbalíme možnosť Constraints. Vo Freeze Position zafajkneme Y. Vo Freeze Rotation zafajkneme X a Z.

31. Rovnakým spôsobom ako Rigidbody pridáme aj komponent Capsule Collider. X nastavíme na 0.2, Y nastavíme na 0.6. Height nastavíme na 1.2.

32. Pridáme komponent Audio Source. V riadku Audio Clip klikneme na malé koliesko vpravo a vyberieme zvukový súbor Player Hurt. Odznačíme možnosť Play on Awake.

33. V priečinku Scripts – Player nájdeme súbor PlayerMovement, ktorý potiahneme v hierarchii projektu na objekt Player. Tento skript následne otvoríme.

34. Prekopírujeme doň nasledovný kód (http://pastebin.com/5SQbena8).

Kód je vysvetlený vo videu - http://unity3d.com/learn/tutorials/projects/survival-shooter/player-character?playlist=17144.

35. Ideme nastavovať kameru. Vyberieme objekt Main Camera v hierarchii projektu. Jej pozíciu nastavíme na (1,15,-22). Jej rotáciu X nastavíme 30. Clear Flags nastavíme na Solid Color. Background nastavíme na čiernu farbu. Projection na Ortographic. Size nastavíme na 4.5.

36. V priečinku Scripts – Camera vytvoríme nový C# skript, ktorý nazveme CameraFollow.

37. Novovytvorený skript potiahneme na objekt Main Camera.

38. Skript otvoríme a skopírujeme doňho kód (http://pastebin.com/ZST5uS2c).

Skript je vysvetlený vo videu - http://unity3d.com/learn/tutorials/projects/survival-shooter/camera-setup?playlist=17144.

Please login to get access to the quiz
Survival Shooter – úvod (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) Survival Shooter – Zombunny
Späť na 3D engine Unity – projekt Survival Shooter

No Comments

Comments are closed.

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej