Mechanika, termodynamika a hydromechanika – príklady

Mechanika, termodynamika a hydromechanika – príklady

Tieto skriptá obsahujú riešené i neriešené príklady z vybraných oblastí mechaniky a termomechaniky s dôrazom na silnoprúdovú elektrotechniku a elektroenergetiku.

Nadväzujú priamo na internetovú učebnicu Mechanika a Termomechanika, kde sú spracované teoretické východiská týchto oblasti inžinierskej činnosti. Sú určené študentom bakalárskeho štúdia na FEI STU.

V časti Mechanika je uvedené riešenie úloh statiky hmotného bodu a telesa vyúsťujúce do statickej analýzy prútových sústav. Na túto problematiku nadväzuje riešenie úloh pružnosti a pevnosti pri základných spôsoboch namáhania, ako je ťah-tlak, krútenie kruhových a medzikruhových prierezov, a ohybu nosníkov.

V časti Termodynamika sú uvedené riešenia základných úloh energetickej termodynamiky zameranej na premenu tepla na mechanickú prácu v elektrárňach. Je tu riešená tepelná bilancia obehu klasickej i jadrovej elektrárne s dôrazom na úpravy zvyšujúce ich tepelnú účinnosť.

V časti Hydrostatika sú uvedené príklady zamerané na meranie tlaku v kvapalinách, na dimenzovanie hydraulických potrubí ako aj hydrodynamických pomerov v nich. Tiež sú uvedené príklady na výpočet hydraulických strát, čerpacej práce a výkonu čerpadiel v energetických systémoch a zariadeniach.

Autori:
Prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.

Učebnicu je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Implementácia výstupu na aktuálnu web stránku bola podporená projektom KEGA 030STU-4/2017 - Laboratórium digitálnych tovární s podporou IoT.

priklady