Mechanika – PDF učebnica (komplet)

Mechanika – PDF učebnica (komplet)

Mechanika je vedný odbor, ktorý sa vyčlenil z Fyziky, a patrí medzi základné inžinierske predmety vyučované na technických univerzitách.

V rámci študijného odboru ESI mechanika rozvíja poznatky z teórie: silového pôsobenia a účinkov síl na hmotné body a telesá, mechanických väzieb, statickej stability, pružnosti a pevnosti. Rozvíja a objasňuje aplikačné metódy pre bezpečné navrhovanie a konštruovanie mechanických prvkov a systémov elektroenergetického a silnoprúdového inžinierstva, ako sú stožiare, izolátory a vodiče vysokého napätia, osvetľovacie rampy a veže, hriadele a osi točivých strojov a prístrojov, nosníkové (rámové) konštrukcie.

Autori:
Prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Doc. Ing. Milan Kalousek, PhD.
Prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Ing. Viktor Džoganík

Kľúčové slová:
Sila, silové sústavy, statika bodu a telesa, pružnosť a pevnosť materiálu, základné a kombinované prípady namáhania, dimenzovanie, pevnostná a deformačná analýza, numerické metódy mechaniky.

Prehľad kapitol:

1. Kapitola: Základné pojmy statiky
2. Kapitola: Statika hmotného bodu a telesa
3. Kapitola: Statika sústavy hmotných bodov - Prútové sústavy
4. Kapitola: Základné pojmy pružnosti a pevnosti
5. Kapitola: Úlohy prostého ťahu a tlaku
6. Kapitola: Napätosť v bode telesa
7. Kapitola: Zovšeobecnený Hookov zákon
8. Kapitola: Hypotézy porušenia materiálu
9. Kapitola: Momentové charakteristiky prierezu

Učebnicu je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Implementácia výstupu na aktuálnu web stránku bola podporená projektom KEGA 030STU-4/2017 - Laboratórium digitálnych tovární s podporou IoT.

mechanika_full