Základy 3D enginu Unity - projekt Roll a Ball

Roll a Ball – tvorba grafického rozhrania a finalizácia

66. Teraz je potrebné vytvoriť hre GUI.

67. Otvoríme skript PlayerController. Do deklarácie privátnych premenných pridáme riadok:
private int count;

Táto premenná bude uchovávať počet zobratých kociek.

68. Do funkcie void Start () pridáme riadok:
count = 0;

69. Za riadok other.gameObject.SetActive (false); pridáme riadok:
count = count + 1;

70. Vrátime sa do Unity editora. V menu vyberieme GameObject – UI – Text. Premenujeme tento nový objekt z Text na CountText.

71. V Inspectore v dolnej časti zmeníme farbu textu na bielu.

72. V strednej časti Inspectoru v časti Text (Script) zmeníme New Text na Count Text.

73. V hornej časti Inspectoru vyberieme toto tlačidlo:

74. Zatlačíme klávesy Shift a Alt (naraz) a klikneme sem (tam, kde je červené orámovanie):

75. V časti Rect Transform nastavíme Pos X na 10 a Pos Y na -10.

76. Otvoríme skript PlayerController. Pod riadok using UnityEngine pridáme riadok:
using UnityEngine.UI;

77. Do deklarácie public premenných pridáme riadky:
public Text countText;
public Text winText;

78. Za funkciu void OnTriggerEnter pridáme novú funkciu (http://pastebin.com/XfsZPt1c):

void SetCountText ()
{
countText.text = "Count: " + count.ToString ();
if (count >= 12)
{
winText.text = "You Win!";
}
}

79. Za riadok count = 0; pridáme riadky:
SetCountText ();
winText.text = "";

80. Za riadok count = count + 1; pridáme riadok:
SetCountText ();

81. V Unity editore vyberieme objekt Player. V Inspectore do časti Script potiahneme objekt CountText do poľa Count Text.

82. Odskúšame hru.

83. Vidíme, že potrebujeme ešte víťazný text. V menu vyberieme GameObject – UI – Text. Premenujeme tento nový objekt z Text na WinText.

84. V Inspectore v dolnej časti zmeníme farbu textu na bielu.

85. Font Size nastavíme na 24.

86. Aligment nastavíme na stred, a to aj zvislo aj vodorovne.

87. V strednej časti Inspectoru v časti Text (Script) zmeníme New Text na Win Text.

88. V časti Rect Transform nastavíme Pos Y na 75.

89. V Unity editore vyberieme objekt Player. V Inspectore do časti Script potiahneme objekt WinText do poľa Win Text.

90. Uložíme scénu a stlačíme Play. Hra funguje.

91. Teraz je potrebné hru exportovať (buildnuť).

92. V menu vyberieme File – Build Settings.

93. Vyberieme PC, Max and Linux Standalone.

94. Podľa typu platformy, na ktorej pracujeme, vyberieme napriklad Windows x86-64.

95. Zatlačíme tlačidlo Add Current, čím pridáme do buildu aktuálnu scénu.

96. Zatlačíme tlačidlo Build. Vytvoríme nový priečinok Build, kde náš build umiestnime.

Please login to get access to the quiz
Roll a Ball – zbieranie kociek (Predošlá lekcia)
Späť na Základy 3D enginu Unity – projekt Roll a Ball

No Comments

Post a Reply

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej