Sémantická interoperabilita v OPC Unified Architecture

semanticka

Sémantická interoperabilita v OPC Unified Architecture

Dnešná doba v oblasti automatizácie je charakteristická digitalizáciou a informatizáciou procesov na všetkých úrovniach. Jedným z cieľov takejto digitalizácie a informatizácie je vytvorenie tzv. insight (náhľadu, nahliadnutiu), ktorý umožňuje akési vnútorné nahliadnutie do procesov, napríklad v priemyselnej výrobe, a porozumenie vzťahov na základe získaných dát. Sledovanie a analýza spotreby energie umožňuje jej optimalizáciu a úsporu nákladov a v neposlednom rade aj zelenší priemysel.
Obrovský pokrok v oblasti integrovaných obvodov zdostupnil a zlacnil pripojenie snímačov a akčných členov k sieti internetu, prípadne intranetu, vďaka čomu nastal boom internetu vecí z a.j. Internet of Things (IoT) i priemyselného internetu vecí z a.j. Industrial Internet of Things (IIoT). S veľkým množstvom týchto zariadení vzniklo aj veľké množstvo interpretácií dát, ktoré poskytujú sieti.
Tento text vysvetľuje potrebu, priam až nevyhnutnosť, dodatočných dát, ktoré poskytujú významové porozumenie dátam (sémantickú interoperabilitu) získaných z IIoT a IoT. Pre ľahšie ozrejmenie tejto problematiky, text obsahuje príklad z praxe a niekoľko možných spôsobov prenosov dát zo zariadenia do miesta spracovania.
Jadrom tohto textu je vysvetlenie sémantickej interoperability v OPC Unified Architecture (OPC UA) ako aj základných častí OPC UA, ktoré túto interoperabilitu umožňujú. Ďalšie informácie ohľadom OPC UA sú dostupné v Návrh a tvorba OPC UA adresného priestoru (Pribiš, 2019a), OPC UA – história a špecifikácia – dočasný učebný text (Pribiš, 2018), OPC UA – Interoperabilita pre priemysel 4.0 a internet vecí (IoT) (KEGA, 2018), An Industrial Communication Platform for Industry 4.0 - case study (Pribiš et al, 2020).
Posledná časť textu je venovaná prehľadu textov a publikácií praktických implementácií OPC UA servera, klienta.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 038STU-4/2018 - Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT a KEGA 039STU-4/2021 - Digitálne technológie pre Industry 4.0 testbed.

Studijny-Material-Semanticka_Interoperabilita_OPCUA2020_vA02