Svet umelej inteligencie – výučbová aplikácia vo virtuálnej realite (HTC Vive)

Svet umelej inteligencie – výučbová aplikácia vo virtuálnej realite (HTC Vive)

Na základe analýzy požiadaviek praxe a skúseností z výučby študentov aplikovanej mechatroniky sa ukázalo, že je žiadúce vytvárať edukačné hry s tematikou inteligentných technológií. Aktuálnym fenoménom, ktorý je aj jedným z pilierov prebiehajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie Industry 4.0, je umelá inteligencia. Táto téma je pomerne komplexná a pri návrhu bolo potrebné brať do úvahy cieľovú skupinu, na ktorú sa vyvinutá aplikácia má orientovať. Zvolená bola orientácia na študentov stredných škôl a študentov bakalárskeho štúdia na vysokých školách. Cieľom hry je ich motivovať, aby sa o túto disciplínu ďalej zaujímali.

Táto edukačná hra pre virtuálnu realitu predstavuje kurz s 2 tematikami z oblasti umelej inteligencie. Prvou tematikou sú rozhodovacie stromy a druhou tematikou sú umelé neurónové siete. Každá je predstavená jednou hernou úrovňou (levelom), pričom každá z nich má viacero častí a podúloh.

Hra bola viackrát testovaná skupinou stredoškolákov a vysokoškolákov a na základe spätnej väzby ďalej modifikovaná.

Aplikácia vznikla v rámci diplomovej práce Natálie Klementovej.

Link na stiahnutie

Výstup bol podporený projektom KEGA 026STU-4/2019 - Interaktívny showroom FINE – Fotoniky, Informatiky, Nanotechnológií a Elektroniky a KEGA 016STU-4/2020 - Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0.