Komponent Priemyslu 4.0 a jeho digitálna reprezentácia pomocou Asset Administration Shell

administration shell

Komponent Priemyslu 4.0 a jeho digitálna reprezentácia pomocou Asset Administration Shell

Komerčné spoločnosti, národné, vládne aj mimovládne organizácie majú záujem na digitalizácii a transformácii priemyselnej výroby najmä kvôli úsporám nákladov a v neposlednom rade aj kvôli znižovaniu ekologickej stopy. Dokonca už aj širšia verejnosť vie o tom že prebieha nejaká digitalizácia, transformácia v priemysle, či priemyselná revolúcia. Je tomu tak aj vďaka informovanosti zo strany médií. Pojmy ako digitalizácia, priemyselná revolúcia, Priemysel 4.0, umelá inteligencia sa stali mantrami marketingových oddelení. Niektoré technológie, ktoré sa skrývajú pod týmito výrazmi, sú používané už päť, desať, či aj viac rokov: cloudové úložiská, vertikálna a horizontálna integrácia, simulácia atď. Samozrejme niektoré technológie sú nové ako napríklad aditívna výroba a rozšírená realita. Momentálny rozmach týchto technológií je spôsobený najmä ich dostupnosťou, ktorú prinieslo markantné navýšenie výpočtového výkonu a navýšenie objemu a rýchlosti prenesených dát.
Cieľom tohto textu je predstavenie pojmu komponent Priemyslu 4.0 a jeho digitálnej reprezentácie. Text nadväzuje na text Sémantická Interoperabilita v OPC UA v zmysle potreby vytvorenia akéhosi univerzálneho digitálneho modelu objektov, ktoré by vedeli vzájomne komunikovať bez nutnosti ďalšej definície vzájomných väzieb (integrácie). Termín internet vecí vo všeobecnosti zahŕňa aj priemyselný internet vecí.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 038STU-4/2018 - Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT a KEGA 039STU-4/2021 - Digitálne technológie pre Industry 4.0 testbed.

Studijny-Material-Komponent_Priemyslu_4.02021_vA01