Interaktívna hra pre výučbu prehľadávacích algoritmov a dátových štruktúr (Android)

Interaktívna hra pre výučbu prehľadávacích algoritmov a dátových štruktúr (Android)

Vzhľadom na abstrakciu problematiky algoritmov a dátových štruktúr je vhodné zavádzať inovatívne riešenia, ktoré môžu slúžiť ako alternatívny prostriedok na výučbu a lepšie pochopenie tejto disciplíny. Po analýze súčasnej problematiky a so zreteľom na požiadavky takéhoto druhu projektu, bol na realizáciu aplikácie vybraný engine Unity a zacielená mobilná platforma Android. Interaktívna časť aplikácie pozostáva z dvoch častí. Prvou je kompetitívna hra pre viacerých hráčov s tematikou týkajúcou sa dátových štruktúr a algoritmov. Táto časť aplikácie slúži na preverenie poznatkov z tejto oblasti v podobe interaktívnych úloh a kvízov. Druhou je otvorený interaktívny priestor, v ktorom sa používateľ môže oboznamovať s riešenou problematikou.

Zoznam implementovaných algoritmov
• Depth-first search algorithm
• Breadth-first search algorithm
• Kruskal’s search algorithm
• Prim’s algorithm
• Components find
• BubbleSort algorithm
• QuickSort algorithm
• MergeSort algorithm
• Djikstra’s algorithm

Zoznam implementovaných dátových štruktúr
• Graf
• Binárny strom
• Zreťazený zoznam
• Pole

Linky na stiahnutie:
Android verzia

Výstup bol podporený projektom KEGA 016STU-4/2020 - Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0.

Implementáciu aplikácie zabezpečil Peter Ondrejovič.