Digitálna továreň

Digitálna továreň

Výstup bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2015 - Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike.

Digitálny podnik

Digitálny podnik reprezentuje počítačovými a informačnými technológiami integrované prostredie, v ktorom je realita nahradená virtuálnymi, počítačovými modelmi. Takéto virtuálne riešenia umožňujú optimálnu prípravu pre praktickú realizáciu výroby. Vytvorenie modelu podniku si vyžaduje špičkovo pripravených ľudí.

Budúcnosť je Industry 4.0

Ide o ďalší dôležitý medzník v industrializácii, kde v tzv. múdrych továrňach umožní Internet a digitalizácia kompletné prepojenie celého výrobného procesu vrátane vývoja či následného servisu. Vďaka IoT (Internet of Things) budú spolu všetky výrobné zariadenia, senzory a informačné systémy komunikovať.

Štátna koncepcia je na svete

Snahou štátnej stratégie k Priemyslu 4.0 je presadzovať jeho koncepciu v slovenskom priemysle. Je to jediný spôsob, ako môže byť Slovensko konkurencieschopné v európskom a globálnom meradle. Na trend Industry 4.0 naskakuje napríklad Volkswagen, ale aj ďalšie popredné spoločnosti.

Digitálny podnik

Narastajúci stupeň automatizácie a robotizácie priemyselnej výroby vyžaduje aj vývoj nových prístupov organizácie a riadenia výrob využívajúce najnovšie trendy a rozvoj IKT. Kým v minulosti bola priemyselná výroba postavená z veľkej časti na ľudskej práci, zmena výrobných postupov nevyžadovala veľkú investíciu do výrobných zariadení. Avšak pre zväčšujúce sa nároky na kvalitu, produktivitu a efektivitu sériovej výroby (ktorá často predstavuje monotónnu a náročnú ľudskú prácu bez pridanej hodnoty) je tento rastúci stupeň automatizácie nevyhnutný. Skvalitniť a zároveň zrýchliť všetky práce spojené s prípravou a realizáciou výroby a následných služieb počas celého cyklu výroby umožňuje digitalizácia. Vo všeobecnosti ide o vytvorenie a spravovanie virtuálneho modelu existujúceho alebo plánovaného systému (zariadenia, výrobnej linky či celého priemyselného závodu). Image source: http://siemens.com

Industry 4.0

Práve nutnosť komunikácie s koncovými zariadeniami a získavanie dát potrebných na vizualizáciu nás tiež privádzajú k novému trendu Internetu vecí IoT. V koncepte IoT sú všetky zariadenie prepojené prostredníctvom siete Internet za možného využitia cloudového riešenia, čo umožňuje v reálnom čase zisťovať a vizualizovať stav jednotlivých podsystémov a na základe týchto informácií ich efektívne riadiť a vykonávať manažérske rozhodnutia. Priemysel 4.0 je slovenským pomenovaním súčasného trendu v oblasti priemyselnej výroby niekedy nazývaného štvrtá priemyselná revolúcia, ktorý so sebou prináša zmeny do ďalších oblastí hospodárstva, do vedy a výskumu a v dôsledku aj do celej spoločnosti. Verejnosti bol tento koncept prvýkrát predstavený na Hannoverskom veľtrhu v roku 2011. Prvý ucelený dokument, ktorý dáva odporúčania pre implementáciu konkrétnych krokov pre uvedenie konceptu do praxe, prezentovala nemecká spolková vláda v roku 2013. V českom prostredí sa kľúčovým dokumentom nastupujúceho trendu stala Národná iniciatíva Priemysel 4.0 predstavená ministerstvom priemyslu a obchodu v roku 2015. Image source: http://aethon.com